חברת אושיה יקרה,

אנא קראי את ההסכם בעיון וחתומי בסופו.

שימי לב, תנאים אלה מחייבים. ההסכם הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או להסבה. בכל שאלה או בקשת הבהרה אנא פני לאחת מנציגות ארגון אושיה. בחתימתך על הסכם זה הנך מצהירה כי קראת, הבנת והסכמת לכל התנאים המפורטים להלן.

אושיה היא הנבחרת והבית המקצועי של נשות מפתח מובילות. הארגון מסייע לחברות אושיה להמשיך ולהצליח, וכן להשפיע על WellBeing של נשים באדוות ומעגלים מתרחבים. 

חזון אושיה: WellBeing של האישה, ברמת בריאות תעסוקה ורווחה יתפסו מקום משמעותי ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה, החברה והמדינה ויביאו לשגשוג מדינות.

ייעוד אושיה: להיות ארגון גלובלי המייצר קפיצות מדרגה ב – WellBeing של נשים; לגדל את הדור הבא של נשים מובילות, ולהשפיע יחד על איכות החיים האושר וההצלחה של נשים תוך יצירת ערך משותף המותאם אישית לכל אחת מהחברות.

 1. החברות באושיה
  1. אושיה תקיים מפגשי נשים מובילות ובכירות (להלן: “מפגשי אושיה“).
  2. החברות באושיה מחייבת חתימה על קוד ערכי מחייב וכוללת חברות ארגונית המקנה זכות השתתפות בפעילויות והאירועים השונים לחברת האושיה בהתאם לפורום/הסגמנט, וחברות בבורד ומפגשיו (להלן: “מפגשי הבורד“).
  3. חברת אושיה תהיה זכאית לקחת חלק בכל מפגשי הפורום/הסגמנט שלה, החל ממועד התשלום הראשון לאושיה.
  4. משך החברות המינימלי באושיה הינו 6 חודשים.
 • מפגשי הבורד
  • חברת אושיה תשתתף במפגשי הבורד אשר יופעלו על ידי החברות בארגון אושיה וירוכזו על ידי אושיה.
  • מפגשי הבורד יתקיימו אחת ל-4-6 שבועות.
  • לאחר ההצטרפות לבורד – נוכחות חברת אושיה במפגשי הבורד היא חובה.
  • מפגשי הבורד יתקיימו במיקומים ובזמנים שייקבעו במשותף על ידי חברות הבורד.
  • פתיחת הבורד מותנית במינימום רישום של 8 משתתפות.
 • עלות החברות באושיה, והתשלום
  • דמי ההשתתפות החודשיים בשנה הראשונה לחברות באושיה הם 350 ₪ לחודש (כולל מע”מ) (להלן: “דמי ההשתתפות החודשיים“).
  • החברות באושיה מתחדשת מדי חודש בכפוף לתשלום בהוראת קבע.
  • אושיה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות להעלות את דמי ההשתתפות החודשיים בכל תקופה של 12 חודשי חברות באושיה, בסך של 5% נוספים לעומת השנה שקדמה לה, וזאת החל משנת החברות השנייה.
  • על אף האמור בסעיף 3.1-3.2 להסכם זה, משתתפת אשר תחפוץ בכך, ובכפוף לאישור אושיה, תוכל לשלם מראש סכום חד פעמי על סך עבור שנת השתתפות מלאה.
  • אושיה תהא רשאיתח להפסיק את השתתפות חברת אושיה בארגון בכל עת, אם לא תעמוד בערכים שבקוד, שהם בין היתר נתינה וקבלה, מרחב אמון וסודיות, שוויון, השפעה במנהיגות משתפת, כבוד הדדי והעדר שיפוטיות, למידה ומצוינות או במידה וחברת האושיה אינה נוהגת בדרך ארץ כלפי שאר חברות אושיה, מרציה ומשתתפיה. במקרה זה, לא תקום לחברת אושיה כל זכאות לכל החזר כספי עד תום 6 חודשי ההשתתפות באושיה.
  • אושיה תהא רשאית להפסיק את השתתפות חברת אושיה בארגון אם אחד או יותר מדמי ההשתתפות החודשיים לא ייפרעו. אושיה תתריע על כוונתה בפני חברת אושיה ותאפשר לה להסדיר את התשלום בתוך 7 ימים ממועד מתן ההתרעה.
 • ביטול החברות
  • התאריך הקובע לעניין סעיף 4 זה הוא מועד קבלת ההודעה במשרדי אושיה.
  • חברת אושיה המבקשת להפסיק את החברות באושיה תודיע על כך בכתב לדואר אלקטרוני office.osheya@gmail.com.
  • סיום החברות והפסקת תשלום דמי ההשתתפות החודשיים יחלו חודש לאחר קבלת ההודעה במשרדי אושיה.
  • בנוסף על האמור לעיל, משתתפת תוכל לבטל את חברותה באושיה החל מהחודש ה-7 לחברות באושיה.
  • מובהר כי לא יינתן החזר רטרואקטיבי ולא יתבצע החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא.
 • כללי
  • התכנים, אמצעי הלמידה, העזרים וכלל החומרים שיימסרו לחברת אושיה במהלך החברות באושיה ובמהלך ההשתתפות במפגשי אושיה ומפגשי הבורד נועדו לשימושה האישי של חברת אושיה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר. אין להעתיק, לשכפל, להדפיס, להקליט, לצלם, לתעד בכל אמצעי חומר כלשהו שהועבר למשתתפים במהלך מפגשי אושיה ו/או מפגשי הבורד לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא לקבל את הסכמת ארגון אושיה בכתב ומראש.
  • הזכות לחברות באושיה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר.
  • אין לעשות כל שימוש בשם או במותג “אושיה” ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהנהלת אושיה.
  • האמור בהסכם זה המשקף את ההסכמות בין חברת אושיה לאושיה ואין בפרסומים אחרים, לרבות פרסומים באתר האינטרנט של אושיה או בכנסים שערכה, לשנות מהוראות הסכם זה.
 • תניית שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים לכך עניינית במחוז תל-אביב.

הנני מאשרת כי קראתי את פרטי הסכם זה, ואני מסכימה לתנאיו.